جهت مشاهده هر ویدیو در سایز تمام صفحه، پس از پخش ویدیو، بر روی آیکن مربع پایین سمت راست صفحه ویدیو کلیک کنید.