ذهنیت والد ناکارآمد

در ابتدا خوب است بپرسیم چگونه ذهنیت والد ناکارآمد باعث ایجاد یک خانواده ناکارآمد می‌شه؟ در پاسخ به صورت مختصر می‌توان گفت، در اولین گام ذهنیت والد ناکارآمد پیوندهای بین…

0 دیدگاه